Định mức phòng chống mối

dinh-muc

Định mức, đơn giá phòng chống mối và xử lý côn trùng gây hại năm 2015

Tập Định mức đơn giá về công tác phòng chống mối cho công trình xây dựng và xử lý côn trùng gây hại năm 2015 hi ện vẫn chưa được ban hành. ...

dinh-muc

Định mức, đơn giá phòng chống mối và xử lý côn trùng gây hại năm 2014

Tập Định mức đơn giá về công tác phòng chống mối cho công trình xây dựng và xử lý côn trùng gây hại năm 2014 (Ban hành kèm theo Quyết định ...

dinh-muc

Định mức, đơn giá phòng chống mối và xử lý côn trùng gây hại năm 2013

Tập Định mức đơn giá về công tác phòng chống mối cho công trình xây dựng và xử lý côn trùng gây hại năm 2013 (Ban hành kèm theo Quyết định ...

dinh-muc

Định mức, đơn giá phòng chống mối và xử lý côn trùng gây hại năm 2012

Tập định mức, đơn giá về công tác phòng chống mối cho công trình xây dựng và xử lý côn trùng gây hại năm 2012  (Ban hành kèm theo QĐ số 20 ...

dinh-muc

Định mức, đơn giá phòng chống mối và xử lý côn trùng gây hại năm 2011

Tập định mức đơn giá về công tác phòng chống mối cho công trình xây dựng và xử lý côn trùng gây hại năm 2011.  Cơ quan ban hành văn bản:   H...

dinh-muc

Định mức, đơn giá phòng chống mối và xử lý côn trùng gây hại năm 2010

Tập định mức đơn giá về công tác phòng chống mối cho công trình xây dựng và xử lý côn trùng gây hại năm 2010. Cơ quan ban hành văn bản: Hội ...

dinh-muc

Định mức dự toán điều tra, khảo sát và xử lý mối

Định mức dự toán điều tra, khảo sát và xử lý mối (Kèm theo văn bản số 120/BNN-XD ngày 14 tháng 01 năm 2008 của Bộ Nông nghiệp và phát triể...