Tiêu chuẩn phòng chống mối

tieu-chuan

TCVN 8479 năm 2010: Công trình đê, đập - Yêu cầu kỹ thuật khảo sát mối, một số ẩn họa và xử lý mối gây hại

TCVN 8479 năm 2010 do Viện khoa học thủy lợi Việt Nam biên soạn, Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn đo lườ...

tieu-chuan

TCVN 8227 năm 2009 - Mối gây hại công trình đê đập - Định loại, xác định đặc điểm sinh học, sinh thái và đánh giá mức độ gây hại

TCVN 8227 năm 2009 được sử dụng để định loại các loài mối gây hại cho các công trình đê, đập đã xây dựng hoặc chuẩn bị xây dựng mới và xác ...

tieu-chuan

Tiêu chuẩn ngành 8480:2010: Công trình đê đập - Yêu cầu về thành phần khối lượng khảo sát và xử lý mối gây hại

Tiêu chuẩn ngành 8480:2010 (TCN 8480:2010)  áp dụng cho công tác khảo sát và xử lý mối gây hại cho đê sông, đập đất, kênh dẫn nước đang vận...

tieu-chuan

TCVN 8268 năm 2009 về diệt và phòng chống mối cho công trình xây dựng đang sử dụng

TCVN 8268:2009 quy định các phương pháp diệt và phòng chống mối cho các công trình xây dựng đang sử dụng. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho ...

tieu-chuan

TCVN 7958 năm 2008 về Phòng chống mối cho công trình xây dựng mới

TCVN 7958 năm 2008 về Phòng chống mối cho công trình xây dựng mới  do trung tâm TV phát triển VLXD - Hội VLXD biên soạn, Bộ xây dựng đề ngh...

tieu-chuan

TCXD 204 năm 1998 về Phòng chống mối cho công trình xây dựng mới

1. T ên ti êu chu ẩn: TCXD 204 2. N ăm ban h ành: 1998 3. C ơ quan ban h ành: B ộ x ây d ựng 4. N ội dung:  Phạm vi và lĩnh vực áp...

tieu-chuan

Tiêu chuẩn ngành - Mối hại công trình thủy lợi (14TCN 167 : 2006)

Tên tiêu chuẩn: 14TCN 167 : 2006 Mối hại công trình thủy lợi - Phân loại và đặc điểm sinh học, sinh thái.   Quyết định ban hành: Quyế...